สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร 1903 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร เบอร์โทรศัพท์ 0 4271 3400 โทรสาร 0 4271 2037 E-mail : sakonnakhon@moj.go.th